Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

ESF IKVD

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Pārskats par darbu Eiropas Sociālā fonda projektā ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’ – PuMPuRS

2019./2020. mācību gadā iesaistījos Eiropas sociālā fonda projektā PuMPuRS, vadīju nodarbības latviešu valodā 5.klases skolniecei, kuras sekmes latviešu valodā un literatūrā kopumā bija pietiekamas, taču ar būtiskiem trūkumiem. Pozitīvi vērtēju to, ka projekta PuMPuRS realizācijas gaitā izglītojamā kļuva atvērtāka, drošāka, labrāt stāstīja par savu pieredzi, pauda emocijas un izteica viedokli, kad tika runāts par viņai zināmiem notikumiem, tradīcijām vai parādībām ikdienā un svētkos. Varēja redzēt, ka viņai patīk dalīties iespaidos par to, kas bijis interesants, skaists un viņai noderīgs. Gramatikas apguvē centos piedāvāt uzdevumus, kas atbilst ne tikai viņas zināšanu līmenim, bet arī sociālajai pieredzei, lai izglītojamā justos emocionāli drošāka un kompetentāka. Nodarbības skolniece apmeklēja labprāt, tikai pirms tam bija nepieciešams atgādinājums.

Problēmas radīja tas, ka izglītojamā nav saskārusies vai zina ļoti maz par daudzām mūsdienu bērniem aktuālām tēmām, piemēram, atpūta pie jūras, atrakciju parkā, brīvā laika pavadīšana kopā ar ģimeni dažādos gadalaikos, svētku svinēšana, kafejnīcas apmeklējums utt. Reizēm bija problemātiski runāt par tādām tēmām, kas iekļautas mācību programmā un būs nākamā mācību gada valsts pārbaudes darbā, bet izglītojamā ar to maz saskārusies dzīvē vai vispār nezina parādības, priekšmetus, objektus pat savā dzimtajā valodā. Šajā gadā mācību programmā bija ļoti daudz tēmu par Latvijas dabu, pilsētām, kultūras tradījām. Bieži traucēja tas, ka izglītojamā ļoti maz zina par Latviju un faktiski bija jāmāca ne tikai leksika un gramatika, bet arī jāsniedz vispārīgas zināšanas.

Kopumā mācību process noritēja veiksmīgi, izglītojamā arī mācību stundās kopā ar klasi kļuva motivētāka, uzmanīgāka un centās izpildīt dotos uzdevumus.

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Aizpuriete.

Atbalstoša mācību vide - resurss izglītībā.

Mūsdienu pasaulē lielāka nozīme ir prasmēm un spējai izmantot zināšanas reālās situācijā, nevis tikai noteiktam zināšanu kopumam. Lai mazinātu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riskus, ir svarīgi pievērst uzmanību katram skolēnam, kam rodas grūtības mācībās. Projekts PuMPuRS sniedz atbalstu pedagogiem un palīdz tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.

2019./2020.m.g. februārī un martā notika kursi, kurus varēja apmeklēt pedagogi un citi skolas darbinieki, kas ir iesaistīti PuMPuRS projektā. Lekcijas mijās ar praktiskam nodarbībām un diskusijām, kuru centrā bija tēmas «Atbalstoša mācību vide- resurss izglītībā», «Individuāla un grupu konsultēšana kā profesionālās darbības veids izglītībā». Atbalstoša mācību vide ir mērķtiecīgi organizēts fizisko, sociālo un informatīvo apstākļu kopums. Tas ir mediju, materiālu un instrukciju kopums. Tomēr atbalstoša vide nav iedomājama bez ētisko aspektu ievērošanas. Pedagoga ētiskā uzvedība ietver tādus svarīgus ētikas principus kā profesionalitāte un koleģialitāte, brīvība un atbildība, taisnīgums un patiesums, cieņa un pašcieņa, smalkjūtība. Pedagoga misija ir radīt apstākļus, kuros izglītojamo mācību pārtraukšanas riski tiek samazināti, izglītojamie apgūst un pārmanto kultūrvērtības, veido savas personības īpašības, sistematizē zināšanas , pilnveido dzīves darbības. Īpaša uzmanība apmācības kursos bija pievērsta ģimenei kā izglītojamā mācīšanās sasniegumu un emocionālās labizjūtas veicinātājai. Kursu dalībnieki , strādājot grupās, meklēja atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem, vērtēja un analizēja mācību situācijas, analizēja iespējamos mācību pārtraukšanas riskus, meklēja iespējamo risinājumu, vērtēja mācību vides resursus, iejutās mācību procesa dalībnieku lomās, meklējot praktiskus soļus problēmsituāciju risināšanai. Nodarbību pievienotā vērtība bija saistīta ar kursu dalībnieku pedagoģiskās pieredzes stāstiem un piemēriem.

Nodarbību cikls «Individuāla un grupu konsultēšana kā profesionālās darbības veids izglītībā» palīdzēja apzināties pedagoģiskās konsultēšanas uzdevumus un mērķus. Pedagoģiskā konsultēšana - specifiski orientētas sarunas algoritms, ko mācījās apgūt PuMPuRS kursu dalībnieki. Konsultēšanas laikā no psiholoģijas viedokļa svarīgi ievērot visus faktorus - verbālos un neverbālos, gūt izglītojamā uzticību , radīt labvēlīgu emocionālo kontaktu , ievērot tādus pedagoģiskās konsultēšanas pamatprincipus kā labvēlība un cieņa, konfidencialitāte un godīgums, uzmanība un pacietība.  

Divu dienu apmācības kursi projekta ietvaros bija nenovērtējams atbalsts visiem pedagogiem, skolas darbiniekiem darbā strauji mainīgajos dzīves apstākļos.

Kursu dalībniece skolotāja J. Bendorjusa

PuMPuRS - 2019. / 2020. mācību gads.

2018. gada 01. oktobrī Eiropas Sociālā fonda Nr. 8. 3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PuMPuRS sāk jauno 2019. /2020. mācību gadu.

Mūsu skola jau otro mācību gadu piedalās projektā. Šobrīd projektā ir iesaistīti 5 skolēni: 2 skolēni no 9. klases un 3 skolēni no 5. klases.

Šogad Daugavpils pilsētas Dome piedāvā projekta dalībniekiem lielisku iespēju pilsētas jauniešu aktivitātēs: rokdarbu, fotomākslas un attīstošo spēļu klubā.

Izglītojamie saņem papildu individuālās konsultācijas. Vairāki pedagogi sniedz konsultācijas matemātikā, dzimtajā valodā, latviešu valodā, angļu valodā, fizikā. Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir sociālā pedagoga konsultācijas (īpaši 9.klases izglītojamiem ).

Katram izglītojamam sagatavoti individuāla atbalsta pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivāciju.

Pedagogi atzīst, ka daudziem izglītojamiem jau ir novērotas pozitīvas izmaiņas, samazinājies zemu vērtējumu skaits.

2019./2020. mācību gada 1. semestra beigās notiks komandas sapulce (pedagogi, sociālais pedagogs, direktora vietniece), kurā tiks analizēti izglītojamo rezultāti. Tikai strādājot komandā, mēs varam sniegt atbalstu un veidot labvēlīgu vidi katram projekta dalībniekam!

191218 pfr

 

Projekts palīdz mainīt attieksmi pret sevi

2018./2019.mācību gadā, Daugavpils Centra vidusskolas 5.-9.klašu izglītojamie tika iesaistīti   (septiņi izglītojamie) Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

Mācību gada laikā izglītojamie saņēma papildu konsultācijas mācību priekšmetos – latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, matemātikā, bioloģijā, fizikā, Latvijas vēsturē; apmeklēja sociālā pedagoga konsultācijas. Izglītojamie un viņu vecāki vērtē pirmos rezultātus labi, sevišķi 9. klases izglītojamie, kuri ieguva pamatizglītību.   Projekta gaitā mainījās izglītojamo attieksme pret mācībām, pret skolu un galvenais pret sevi.

Paldies projekta PuMPuRs iesaistītajai komandai par darbu, par atsaucību!

Materiālu sagatavoja Tatjana Grodska

Par projektu PuMPurs

Šajā mācību gadā mūsu skola sāk piedalīties projektā numurs: 8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Mūsu skolā projektā iesaistīti 8 skolēni. Viņi saņem sociālā pedagoga, priekšmetu skolotāju un klases audzinātāju konsultācijas.

pumpurs plakat