Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

ESF IKVD

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

„Varu es, var ikviens! - 2”

2021. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS ietvaros turpinās arī Jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošana.

Daugavpils Centra vidusskolas skolēni iesaistīti vēl vienā PuMPuRS projektā „Varu es, var ikviens! - 2”. Projekta gaitā tiek pievērsta skolēnu uzmanība pašmotivācijai, pašatbildībai, pašcieņai. Izglītojamie mācās caur spēlēm,  caur darīšanu.

2021./2022. mācību gads

2021. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS ietvaros, dažādus atbalsta pasākumus saņēmuši Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei.

Daugavpils Centra vidusskolā jau ceturto mācību gadu tiek īstenots projekts „ PuMPuRS”, ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.  2021./2022. m. g. projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts  Daugavpils Centra vidusskolas 2., 5., 7., 8., un 9. klašu izglītojamiem. 2021./2022. m. g. I semestrī projektā veiksmīgi iesaistījās un konsultācijas saņēma 12 Daugavpils Centra vidusskolas izglītojamie, II semestrī atbalstu saņem 14 izglītojamie. Katram projektā iesaistītam izglītojamam tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski, izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Projektā iesaistītie izglītojamie saņem individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri viņiem grūtāk padodas ( bioloģijā, matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, fizikā), kā arī psihologa konsultācijas, kas sekmē pozitīvu mācību motivāciju.

Sagatavoja: Daugavpils Centra vidusskolas direktore izgl. jomā: Tatjana Grodska

No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. To paredz 2021. gada 8. aprīlī pieņemtie grozījumi* Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu”, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumu”.

 

Individuālās konsultācijas klātienē

Skolēniem ir iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē arī projekta PumPuRS ietvaros. Īpaši svarīgi šobrīd ir uzrunāt tos skolēnus, kuriem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un sniegt viņiem palīdzību, lai mazinātu gan priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus, gan mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu mentālo veselību, grūtībām mācīties, šobrīd esošo nomāktību un depresiju,  vientulības un pamestības sajūtu, bezmiegu, trauksmi un panikas lēkmes.

Direktora vietniece: T. Grodska

2020./2021. mācību gads.

2020./2021. mācību gadā Centra vidusskola turpina piedalīties projektā “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001.). Atbalstu konsultāciju veidā saņēma pieci skolas izglītojamie. Konsultatīvo atbalstu sniedza septiņi pedagogi (latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, krievu valodā). Uzlabojusies izglītojamo mācību motivācija, sekmēta lasītprasme, rakstītprasme. Izglītojamie 1. semestri pabeidza ar sekmīgiem vērtējumiem.

Attālinātā mācību procesā projekta dalībnieki cenšas veikt uzdotos uzdevumus, bet mācību grūtības ir saglabājušās, nepieciešams regulārs pedagoga atbalsts, uzraudzība.

Atsauksme par projektu gan no izglītojamiem, gan no vecākiem pēc 1. semestra ir labas.

Materiālu sagatavoja direktora vietniece Tatjana Grodska

 

 

PuMPuRS paveiktais 2020. gadā

PuMpuRS sveic svetkos