Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Tikumiskās audzināšanas vadlīnijās ietverti 12 tikumi - atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.

Audzināšanas mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā. Tāpat mērķis ir veicināt izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to praktizēšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Daugavpils Centra vidusskolā 2017./2018.m.g. 12 tikumiem tika veltītas vairākas klases stundas, klases un ārpusklases pasākumi. Skolēni ir iesaistījušies labdarības akcijās, brīvprātīgo kustībā, makulatūras vākšanā.

Interesanta un ļoti sirsnīga atklātā klases stunda, veltīta mērenības tikumam, 11.janvārī notika 8. b klasē. Skolotāja Inna Lobanova ar saviem audzēkņiem stundā meklēja mērenības noslēpumus. Stundas psiholoģiski emocionālo noslēpumainību un iegrimšanu sevī, savās vēlmēs un domās veicināja atbilstoša mūzika. Mērenība - rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personības attīstību. Sarežģītas lietas stundas laikā kļuva skolēniem saprotamas un tuvas, deva ierosinājumu individuālai rīcībai un attieksmei.

12. janvārī skolas 2.stāva foajē notika kultūrvēsturiskās izstādes «Mani novadnieki» atklāšana. 12.a un 7.a klases skolēni klausījās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja speciālistes , Vēstures nodaļas vadītājas Valentīnas Slavkovskas stāstījumu par dramatiskākajiem pilsētas vēstures posmiem un uzzināja par ievērojamām personībām, kam šis ir jubilejas gads un kuru ieguldījums Daugavpils un valsts vēsturē ir nenovērtējami augsts (ilggadējais Daugavpils pilsētas pašvaldības vadītājs, Tautas labklājības ministrs Jānis Volonts – šogad 135 gadu jubileja, Latgales kongresa dalībnieks, Daugavpils apriņķa un pilsētas pašvaldības vadītājs Andrejs Švirksts – 120 gadu jubileja, vijolnieks, diriģents, pedagogs, Daugavpils simfoniskā orķestra dibinātājs Pauls Krūmiņš – 125 g., komponists, diriģents, ērģelnieks, pedagogs Alfrēds Feils – 115g., mākslinieks, pedagogs, Daugavpils Vēstures muzeja dibinātājs un vadītājs Oskars Kalējs – 115g.)

Tā bija augstas tikumības stunda. Skola izsaka lielu pateicību Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejam par iespēju organizēt izstādi savās telpās un sirsnīgu pateicību Valentīnai Slavkovskai par aizkustinošo stāstījumu.

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, godināsim spilgtas personības, kas ar savu ikdienas darbu ir devušas nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts veidošanā un pastāvēšanā!

Informāciju sagatavoja skolotāja J. Bendorjusa.