Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

"Vienoti par vienlīdzību"

Projekta Nr. 2023-1-LV01-KA220-SCH-000150667

Projekta periods: 11.12.2023. - 10.12.2025.

Partnervalstis: Lietuva, Norvēģija, Polija, Portugāle, Turcija

erasmus logo

Otrā partneru sanāksme, Nazilī, Turcijā

2024. gada 22. - 25. aprīlī norisinājās otrā partneru sanāksme Nazili Anatolijas vidusskolā (Nazilli Anadolu Lisesi), kuras laikā profesore Gönül Horasan un viņas studenti, pārstāvot Izmiras Ekonomikas universitāti, lasīja lekciju par dzimumu līdztiesību (aktuālām tendencēm un izaicinājumiem) un dažādām vardarbības izpausmēm. Skolotāji diskutēja par metodēm un pieejām dzimumu līdztiesību integrēšanai mācību procesā, daloties savās atziņās un pieredzē. Tiešsaistes tikšanās ar Latvijas speciālistu izglītības materiālu veidošanā bija lieliska iespēja saņemt ekspertu palīdzību inovatīvu mācību līdzekļu izveidē. Sekojošā diskusija par mūsu izglītojošās spēles struktūru un saturu bija par to, kā īstenot projekta jautājumus mācību un audzināšanas aktivitātēs.

Sanāksmes laikā skolotāji diskutēja par dzimumu līdztiesības izglītības vadlīniju struktūru un saturu un esošajiem tiesiskajiem un politikas ietvariem saistībā ar dzimumu līdztiesību mūsu valstīs, kam sekoja pašreizējās politikas stipro, vājo un nepilnību analīze. Šajā tikšanās daļā mums bija prieks vērot studentu prezentācijas par dzimumu līdztiesību vēsturiskā skatījumā, stereotipiem un aizspriedumiem, kas darbojas sabiedrībā. Tika minēti daudzi ar mūsu tēmu saistīti statistikas dati, fakti un mīti.

Pēdējā mūsu mobilitātes dienā notika apskates brauciens uz Hierapoli un Pamukali, piedāvājot dalībniekiem iespēju atpūsties un nodibināt attiecības ārpus tikšanās vides.

Mūsu mobilitātes noslēgumā Nazili Anatolijas vidusskolas direktors svinīgi pasniedza dalībniekiem apliecības par dalību. Tikšanās kulminācija bija tradicionālās turku vakariņas un garda kūka. Esam gandarīti un pateicīgi par patīkamo un auglīgo sadarbību.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/erasmus#sigProId459366c2df

erasmus logo

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Centra vidusskolas
projekta koordinatore
Jekaterina Sadovaja

Skolotāju tiešsaistes apmācības par Dzimumu līdztiesībām un [Dažādību] izglītībā/ “Dzimumu līdztiesības mūsdienu mācību metodes”.

2024. gada 12. martā Daugavpils centra vidusskola, kuru pārstāvēja Daudzveidības vadības eksperts Rasma Pīpiķe, novadīja tiešsaistes apmācības par Dzimumu līdztiesībām un [Dažādību] izglītībā. Apmācību laikā dalībniekiem tika piedāvāts izprast dzimumu līdztiesības jēdzienu un tās nozīmi izglītībā, noteikt galvenos izaicinājumus un šķēršļus dzimumu līdztiesībai skolās, izpētīt dzimumu stereotipu un aizspriedumu ietekmi uz skolēnu mācību pieredzi, apgūt stratēģijas, kā izveidot dzimumu iekļaujošu klases vidi, attīstīt prasmes, lai risinātu ar dzimumu balstītu diskrimināciju un uzmākšanos, izpētīt veidus, kā integrēt dzimumu līdztiesību mācību programmā un mācību praksē.  

2024. gada 9. un 17. aprīlī portugāļu komanda no Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques rīkoja nākamo tiešsaistes skolotāju apmācību ar nosaukumu “Dzimumu līdztiesības mūsdienu mācību metodes”. Sanāksme, kurā piedalījās projekta partnerskolu skolotāji, tika sadalīta 2 sesijās, no kurām katra sastāvēja no divām daļām – sinhronā un autonomā darba.

Sesiju mērķi bija šādi:

Pirmā sesija:

Dalībnieku virtuāla prezentācija - iemiesojumu (avatar) veidošana; Diskusija par Starptautisko sieviešu dienu; Pārdomas par dzimumu līdztiesību sabiedrībā; Diskusija par vebināru par dzimumu līdztiesību izglītībā; Mācību plāna sastādīšana par dzimumu līdztiesību; Mindfulness sesija.

Otrā sesija:

Portugāles Sarkanā Krusta Jaunatnes nacionālais koordinators Luiss Saldanha “Dzimumu līdztiesība izglītībā”; Nodarbību plāna prezentācijas; Diskusija par dzimumu līdztiesību (pieejas skolas priekšmetos); Aktivitātes veidošana par nacionālajiem sakāmvārdiem saistībā ar dzimumu līdztiesību.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/erasmus#sigProId3c05bc3c6c

erasmus logo

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Centra vidusskolas
projekta koordinatore
Jekaterina Sadovaja

Aktivitātes kopā ar skolēniem - Spēle-diskusija "Izpratne par citiem"

15. aprīlī 10.a klases skolēni  piedalījās izglītojošā interaktīvā spēlē-diskusijā ,,Izpratne par citiem" projekta  ,,Unite for Equality“ (2023-1-LV01-KA220-SCH-000150667) ietvaros.  Skolēni strādāja grupās, un viņiem bija iespēja diskutēt par tādām lietām kā subjektivitāte, stereotipi, aizspriedumi un diskriminējoša uzvedība. Cilvēki bieži vien neapzinās, caur kādu filtru mēs redzam pasauli.  Mūsu domāšana ir kaut kas, ko mēs varam viegli apzināties.  Šīs nodarbības laikā skolēni mēģināja aprakstīt un analizēt piedāvātās situācijas . Skolēniem bija iespēja analizēt situācijas, kurās cilvēki uzvedas atšķirīgi, atšķirīgi jūtas, atšķirīgi uztver vienas un tās pašas lietas. Šī aktivitāte ļāva skolēniem izpētīt veidus, kā cilvēki var redzēt un interpretēt lietas un notikumus. Skolēni uzzināja, kas ir subjektīva pieredze, kas izriet no personības un individuāla skatījuma uz lietām. Atgriezeniskajā saziņā skolēni nonāca pie secinājuma, ka mūsu audzināšana, kultūra, reliģiskā pārliecība, uzskati un pat vecums ir tikai daži no faktoriem, kas var ietekmēt mūsu uztveri.  Paldies 10.a klases skolēniem un viņu skolotājiem par sadarbību.

Sagatavoja skolotājas M. Koževņikova un A. Truskovska

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/erasmus#sigProId6b6d34f430

Projekta partneru pirmā sanāksme

2024. gada 1. un 2. februārī Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta "Vienoti par vienlīdzību" (projekta nr. 2023-1-LV01-KA220-SCH-000150667) ietvaros Daugavpils Centra vidusskolā (koordinators) notika projekta atklāšanas sanāksme.

Erasmus+ programmas projekta "Vienoti par vienlīdzību" atklāšanas sanāksmē piedalījās projekta dalībnieki no Latvijas, Turcijas, Polijas, Lietuvas, Portugāles un Norvēģijas. Projekta galvenais mērķis ir veicināt līdztiesību un iekļautību starp iesaistītajām valstīm, izmantojot kopīgus centienus izglītībā, interešu aizstāvībā un sabiedrības iesaistē.

Tikšanās laikā pārstāvji no katras iesaistītās valsts pulcējās kopā, lai izveidotu stabilu pamatu projekta īstenošanai. Galvenās diskusijas notika ap projekta darbības jomas noteikšanu, lomu un pienākumu izklāstu, kā arī skaidru atskaites punktu un rezultātu noteikšanu. Dalībnieki iesaistījās auglīgā apmaiņā, dalījās atziņās, pieredzē un paraugpraksē, lai veicinātu projekta izstrādi un izpildi.

Atklāšanas sanāksme kalpoja par platformu, lai veidotu saikni un veicinātu vienotības sajūtu starp dažādo ieinteresēto personu grupu. Ar atklātu dialogu un savstarpēju cieņu dalībnieki lika pamatus efektīvai starpkultūru sadarbībai, uzsverot kultūras jūtīguma un izpratnes nozīmi vienlīdzības un iekļaušanas veicināšanā.

Turklāt tikšanās sniedza iespēju pārrunāt iespējamos izaicinājumus un noteikt stratēģijas to pārvarēšanai, nodrošinot raitu projektu īstenošanu. Dalībnieki pauda entuziasmu un apņemšanos strādāt kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi veicināt vienlīdzību un radīt pozitīvas sociālās pārmaiņas savās attiecīgajās kopienās.

Noslēgumā jāsaka, ka Erasmus+ projekta “Vienoti par vienlīdzību” atklāšanas sanāksme iezīmēja aizraujoša ceļojuma sākumu ceļā uz vienlīdzības un iekļaušanas veicināšanu pāri robežām. Ar sadarbību, centību un savstarpēju atbalstu dalībnieki ir gatavi sniegt nozīmīgu ieguldījumu, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku sabiedrību visiem.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/erasmus#sigProIdeee46d0b13